Občianske združenia pre autistov

Čo sú občianske združenia pre autistov a aké je ich poslanie? Ktorým činnostiam sa venujú, kde ich nájsť a kedy by ste ich mali osloviť? Aby ste vedeli zvážiť, či občianske združenie pre autistov je to, čo by vám ako rodičovi mohlo pomôcť priniesť do života svojho dieťaťa viac pozitívnych zmien, odpovedzte si na poslednú zo spomínaných otázok.

Kedy by ste mali osloviť občianske združenia pre autistov?

Ste rodič dieťaťa s diagnózou autizmus? Premýšľate nad správnou výživou alebo diétou pre svoje dieťa? Ako ho naučiť chodiť na záchod alebo odnaučiť od plienok? Akým spôsobom ho vzdelávať alebo ktoré z aktivít by mu mohli pomôcť vyvíjať sa najviac? Ako ho odnaučiť zlozvykom či neželanému chovaniu? Ako posilniť učenie želaných vedomostí, ako rozvíjať sociálne zručnosti alebo ako ho naučiť nové praktické veci? Ak máte voľný čas, kam je najlepšie s dieťaťom ísť a čo s ním robiť? Cítite sa niekedy stratení, pretože vám chýbajú správne informácie a netušíte, kde ich získať, koho sa spýtať? Alebo sa len chcete jednoducho vyrozprávať?

Nič zvláštne pod slnkom, no nie ste v tom sami.

Každý z nás si cez to musel prejsť a verte nám, aj stále prechádza, len otázky sa menia. Ak ale chcete mať vyriešené tie svoje otázky čo najjednoduchšie, tak vyhľadať občianske združenie pre autistov vo svojom okolí bude pre vás jedno z najlepších rozhodnutí. Stretnete tam totiž aj rodičov veteránov, ktorí cez mnohé momentálne vaše problémy už prešli. Poradia vám nielen to, ako sa s nimi popasovať, ale ukážu vám aj skratky (najkratšiu cestu k riešeniu), ktoré vám ušetria čas, energiu aj peniaze. Ak sa vám táto idea návštevy občianskeho združenia pre autistov začína pozdávať, povedzme si o združeniach trošku viac.

Čo sú občianske združenia pre autistov a aké je ich poslanie?

Charakteristiku občianskeho združenia najlepšie popisuje Wikipédia. Jeho zámerom alebo poslaním je prakticky združovať občanov s rovnakým cieľom. Pritom najčastejšie ide o aktivity, ktoré za občanov nevykonáva štát.

Ktorým činnostiam sa zduženia zvyknú venovať?

V prípade občianskych združení pre autistov môže ísť o združovanie rodičov detí s diagnostikou autizmus, a to s cieľom:

 • spájať rodiny s deťmi s podobným osudom,
 • vzájomnej pomoci, podpory, ale aj sebarealizácie,
 • vzdelávať, vymieňať si informácie a vymieňať si skúsenosti,
 • organizovať spoločné aktivity,
 • osvety o autizme a o iných poruchách autistického spektra,
 • organizácie školení, seminárov a workshopov pre rodičov a odborníkov ohľadom šírenia osvety o problematike autizmu.

Ale aj s cieľom:

 • komunikovať s inými združeniami a organizáciami venujúcimi sa deťom s autizmom,
 • presadzovať legislatívne zmeny a lobovať v prospech zlepšovania starostlivosti o osoby s autizmom,
 • vytvárať priestor na alternatívne prístupy k ovplyvňovaniu autizmu,
 • podporovať zaisťovanie osobnej asistencie pre osoby s autizmom,
 • finančnej pomoci rodinám s deťmi s autizmom prostredníctvom zbierok.

Kde a ako nájsť občianske združenia pre autistov?

Predpokladali sme, že sa budú dať nájsť/identifikovať na jednom mieste pod evidenciou občianskych združení na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Nie je to však možné.

Tak ostáva už len zadať do Google prehľadávača nasledujúce kľúčové slová:

- Občianske združenia pre autistov,
- Občianske združenie pre autistov,
- OZ pre autistov,
- Klub rodičov autistických detí,
- Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom...

… a na konci pridať svoje mesto/obec/lokalitu.

Ďalší spôsob je opýtať sa rodičov detí s rovnakou diagnózou, či o nejakom združení alebo klube nevedia.

ALEBO

Nižšie máte možnosť nahliadnuť do zoznamu Občianskych združení pre autistov, ktoré sme oslovili po zverejnení našej stránky RieseniaPreAutizmus.sk, aby sa správa o jej existencii rýchlejšie rozšírila medzi rodičmi týchto detí. Zoznam určite nie je úplný, ale pri troche šťastia možno medzi nimi nájdete združenie práve vo svojom meste alebo okolí. Na druhej strane, ak viete o občianskych združeniach pre autistov, ktoré v našom zozname nie sú spomenuté, dajte nám, prosím, vedieť a pridáme ich do zoznamu.

Občianske združenia pre autistov na Slovensku

Združenia sú zoradené podľa abecedného zoznamu názvu miest/obcí.

Banská Bystrica

Občianske združenie A Centrum
Združenie sa venuje vzdelávaniu v oblasti komunikácie a práce s ľuďmi s autizmom a Aspergerovým syndrómom pre rodičov, školy, odborníkov a pracovníkov v oblasti sociálnych služieb, obhajovaniu ľudských práv a inklúzii.
Web: https://www.a-centrum.net/
Email: acentrum@yahoo.com

Bratislava

Občianske združenie Spolu AUT
Šírenie osvety a príprava rôznych projektov na podporu rodín s autistickými deťmi.
Web: https://www.spoluaut.com
Email: spoluaut@gmail.com

Občianske združenie ČMELÍK

Organizovanie voľnočasových aktivít pre autistov, hendikepované deti a dospelých so špeciálnymi potrebami.
Email: buranova.ester@gmail.com, moravkova.barbora@gmail.com

Občianske združenie F84, o.z.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorá začala písať svoju históriu v školskom roku 2007/2008.
Web: http://f84.sk
Email: oz@f84.sk

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA)
Rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých autizmom. Presadzovanie a podpora všetkých opatrení na zlepšovanie podmienok a kvality života.
Web: https://www.sposa.sk
Email: sposa@changenet.sk

Občianske združenie HANS
Celoslovenské združenie jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom. Realizuje terapeutické, osvetové a voľnočasové aktivity v rodinných centrách v Bratislave, vo Zvolene, Lučenci a Dudinciach.
Web: http://hans.sk
Email: oz.as.hans@gmail.com


RATA o.z.
Rata o.z. - občianske združenie, ktoré vzniklo v r. 2015, zameriava sa na šírenie osvety o PAS, ADHD a iných vývinových poruchách, organizuje kurzy, workshopy a prednášky pre odborníkov a rodičov detí s PAS v ABA a v terapiách modelu BHRG. V Rata centre poskytuje deťom s vývinovými odchýlkami, PAS a ADHD ambulantné terapie ABA, skríningy a senzomotorické tréningy modelu BHRG, dramatoterapiu a logopédiu. Poskytuje bezplatné špecializované poradenstvo pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, podporuje a organizuje inkluzívne aktivity pre rodiny detí s PAS.
Web: https://www.rata.sk
Email: rata.centrum@gmail.com

Čierny Balog – Medveďov

Burko, občianske združenie
Pomáhame ľudom s rôznym zdravotným postihnutím a ich rodinným príslušníkom. Poradíme, pomôžeme a usmerníme pri vybavovaní peňažných príspevkov z UPSVaR, pomôcok, ale aj povzbudíme s heslom: Všetko sa dá!
Web: http://burko.sk
Email: burko@burko.sk

Drietoma

Občianske združenie AURO AUtizmus a ROdina o.z.
Pomoc pre rodičov detí s poruchou autistického spektra a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.
Web: https://auroautizmusarodinaoz.sk
Email: auroautizmusarodinaoz.besina@gmail.com

Košice

ArtEst - vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Web: https://www.artest.sk
Email: artest@centrum.sk

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA
Občianske združenie usilujúce sa o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.
Web: https://www.usmejsanamna.sk
Email: info@usmejsanamna.sk

Združenie / Nádej pre autistov
Občianske združenie Nádej pre autistov je nepolitické, záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými pervazívnými vývinovými poruchami osobnosti.
Web: http://nadejpreautistov.sk
Email: info@nadejpreautistov.sk

Inštitút Matky ustavičnej pomoci, o.z.
Občianske združenie s cieľom presadzovania legislatívnych zmien v prospech zlepšenia starostlivosti o osoby s poruchami komunikácie, autizmom, exkludovaných, marginálne skupiny a hendikepovaných.
Web: https://imup.estranky.cz
Email: ozimup@gmail.com

Nitra

Klub rodičov autistických detí v Nitre
Klub rodičov zameraný na pomoc ľuďom s autizmom.
Web: http://www.autisti.sk/krad/
Email: kradnr@gmail.com

Nové Zámky

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Nové Zámky
Občianske združenie pomáhajúce deťom s autizmom, presadzovanie a podpora opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu kvality života autizmom postihnutých ľudí.
Web: https://sposanz.webnode.sk

Email: nzsposa@gmail.com

Poprad

Združenie NÁDEJ na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade
Združenie na pomoc a podporu ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a detí s autizmom.
Email: zpmppp@mail.t-com.sk

Prievidza

Občianske združenie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi
Zabezpečenie systematickej a komplexnej odbornej pomoci ľuďom s poruchami autistického spektra a spoluvytváranie podmienok ako pre ich všestranný rozvoj, tak aj s cieľom podporovať ich začlenenie do spoločnosti.
Web: http://sposaprievidza.sk
Email: info@sposaprievidza.sk

Rimavská Sobota

OZ Plamienok nádeje
Združenie vzniklo na podnet rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých, za účelom pomoci pri prekonávaní každodenných problémov, ktoré musia týto občania spolu s ich rodinami riešiť, či je to v oblasti zdravotnej, sociálnej alebo spoločenskej starostlivosti.
Web: http://plamienoknadeje.sk
Email: plamienoknadeje@plamienoknadeje.sk

Spišská Nová Ves

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
Udržiavať a rozvíjať kvalitu sociálnych služieb vychádzajúc z potrieb klienta s prihliadnutím na jeho zdravotný stav, zapájať v najväčšej možnej miere klientov do pracovnej terapie a dosiahnuť u nich osvojenie si základných pracovných návykov, prostredníctvom pracovnej terapie u klientov.
Web: http://www.zpmpnasdom.sk
Email: spr.zpmpsnv@gmail.com, info@zpmpnasdom.sk

Trenčín

Občianske združenie AUTIS
Sociálna a humanitárna starostlivosť o deti s autistickým syndrómom. Sociálna prevencia, sociálne poradenstvo, organizovanie výstav, kurzov.
Web: http://www.autis.sk
Email: info@autis.sk

Trnava

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave
Občianske združenie na pomoc osobám s autizmom.
Web: http://www.sposa-t.sk
Email: sposa.t@gmail.com

Na trati, o.z.
Občianske združenie - Na trati, má hlavný cieľ prevádzkovať špecializované zariadenie pre autistické deti. Zámer vznikol z potreby umiestnenia detí so špeciálnymi potrebami do zariadení po dovŕšení tretieho roku života a s tým spojeným plánovaným nástupom matiek opätovne do zamestnania.
Web: https://natrati.sk
Email: natrati.oz2018@gmail.com

Veľké Úľany

Občianskeho združenia KONRÁDKO
Občianskeho združenia na pomoc mentálne postihnutých osôb, ľudí s poruchou autistického spektra, ich rodičov a príbuzných.
Web: http://m.www.konradko.wbl.sk
Email: konradko3.oz@gmail.com

Žilina

Občianske združenie KVET života - FLOWER of Life
Občianske združenie - pomoc telesne a mentálne postihnutým deťom, občanom a ich rodinám.
Email: fau@fau.sk

Občianske združenie Detská komunita
Komplexná starostlivosť pre deti a dospelých so špeciálno-pedagogickými potrebami, pomoc deťom a dospelým s autizmom a ich rodinám. Pomoc ľudom v krízových situáciách.
Web: http://www.rca-za.sk
Email: b.matusakova@azet.sk

Žilina-Bánová

Občianske združenie SPOSA - ŽR
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Obhajovanie záujmov osôb postihnutých autizmom a rodičom.
Web: http://www.rca-za.sk/1
Email: sposazr@gmail.com

Rodičia K&K

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore