Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“)

Prevádzkovateľ údajov: Karolína Nickler, RieseniaPreAutizmus.sk , Krupinská 2238/6 , 040 01 Košice

Sprostredkovateľ: Moosend Ltd., 2 Tallis street, Tallis house, London, EC4Y 0AB, Veľká Británia, +44.2035146877, dpo@moosend.com

Úvod

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame, či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie nášho newslettra, týkajú sa však aj e-mailov s informáciami, žiadosťami, či inými podnetmi.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, budú použité na účely:

 • zasielania e-Newslettra – informačného materiálu,
 • spracovanie žiadosti o spoluprácu,
 • poskytnutie reakcie na Odkaz pre správcu webu RieseniaPreAutizmus.sk,
 • vybavovanie a reakcie na žiadosti, informácie a podnety uvedené v e-mailoch zasielaných na kontaktné adresy uvedené na www.RieseniaPreAutizmus.sk ,
 • zabezpečenie adresnej komunikácie s našimi podporovateľmi,
 • marketingová komunikácia.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu meno, e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Ak nám pošlete email, budeme spracúvať údaje, ktoré ste nám poskytli. Z webovej stránky www.RieseniaPreAutizmus.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Osobné údaje získané v rámci spoločnej komunikácie prevádzkovateľa s dotknutou osobou ako aj komunikácie dotknutých osôb cez sociálne média, v rámci e-mailovej komunikácie, telefonickej komunikácie a získané prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov, sú spracovávané s cieľom vytvorenia adresnej a účelnej prezentácie prevádzkovateľa, ako aj na zefektívnenie komunikácie s dotknutými osobami. Takto získané osobné údaje sú zároveň použité iba a výlučne na účely, na ktoré ich poskytol prevádzkovateľ.

Okrem osobných údajov môže prevádzkovateľ získavať a následne spracúvať aj ďalšie údaje a informácie súvisiace s aktivitami prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľ obdrží na základe oznámenia dotknutých osôb alebo ktoré vyplývajú zo vzájomnej telefonickej a e-mailovej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako aj cez sociálne siete, webovú stránku prevádzkovateľa alebo iné komunikačné prostriedky.

Právny základ spracúvania

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím „Registračného formuláru pre odoberanie newslettra!”, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca,

 • Vyplnením a zaslaním formulára „Oznamy pre správcu webu RieseniaPreAutizmus.sk“,
 • Po zaslaní žiadosti o spoluprácu,
 • Kontaktovaním prostredníctvom nášho e-mailu za účelom poskytnutia informácie, či zaslania žiadosti o vybavenie požiadavky.

Súhlas

Súhlasom s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci newslettra alebo e-mailom na adresu info@RieseniaPreAutizmus.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Nešírime, nepredávame ani neprenajímame Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

 • Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú s nami v pracovnoprávnom, obdobnom alebo v inom vzťahu s cieľom poskytnúť Vám reakcie v našom mene.
 • Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili Vaše práva na ochranu osobných údajov.

Použitie sprostredkovateľov

Sme zodpovední za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.
Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované, za účelom ich ďalšieho spracovania, naším sprostredkovateľom, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii s nami. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

Vaše práva

Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies a webových beacons

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.RieseniaPreAutizmus.sk používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.RieseniaPreAutizmus.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.RieseniaPreAutizmus.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú www.RieseniaPreAutizmus.sk. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť www.RieseniaPreAutizmus.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Zmeny Zásad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na www.RieseniaPreAutizmus.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejníme oznámenie na https://RieseniaPreAutizmus.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/ predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu info@RieseniaPreAutizmus.sk.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto informácie boli publikované na stránke dňa 27. 01. 2020.

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore