Normy ATEC: „Rastový graf“ na sledovanie zlepšovania stavu detí s poruchami autistického spektra (PAS) v priebehu času

Test – ATEC, skóre – ATEC alebo kontrolný zoznam na hodnotenie liečby autizmu (ATEC) bol navrhnutý takmer pred dvadsiatimi rokmi na meranie efektívnosti nasadených liečebných intervencií (terapií). Ale normy, ktoré by zachytávali zmeny skóre podľa testu ATEC vzhľadom na vek a závažnosť postihnutia u detí s poruchami autistického spektra chýbali. Nová štúdia „Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) Norms: A “Growth Chart” for ATEC Score Changes as a Function of Age”, zverejnená 16. februára 2018 tieto normy teraz ponúka.

Všetci, ktorí sa aktívne spolupodieľajú na zlepšení stavu detí s poruchami autistického spektra, majú teraz k dispozícii na porovnanie normy, resp. rastový graf zlepšenia vývoja –ATEC. Stačí raz ročne vyplniť test ATEC a máte možnosť porovnať vývoj zlepšovania svojho dieťaťa postihnutého autizmom s veľkou skupinou detí s rovnakou diagnózou. Samozrejme, v prípade sledovania efektívnosti nasadených liečebných intervencií či diétnych úprav je ideálne testovanie aj v priebehu roka, teda zakaždým pred zahájením a po ukončení intervencií (terapií, diét).

Na vzniku noriem, resp. rastového grafu ATEC sa spolupodieľalo 2 649 detí

Štúdia sa realizovala v spolupráci s rodičmi z rozličných krajín, ktorí dobrovoľne dokončili hodnotenia ATEC v období štyroch rokov – od roku 2013 do roku 2017. Po vylúčení detí, ktoré nespĺňali kritériá štúdie (neuvedený deň a rok narodenia dieťaťa, deti staršie ako 12,5 roka, deti s priemerným skóre nižším ako 20) sa do štúdie zapojilo spolu 2 649 detí. Medzi 2 649 deťmi bolo 2 187 mužského pohlavia (83 %) a 444 ženského pohlavia (17 %). Pri 18 deťoch pohlavie nebolo špecifikované. Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o kritériách, priebehu a výsledkoch štúdie, odporúčame vám prečítať si plné znenie štúdie.

ATEC – normy predpokladajúce celkové zlepšenie dieťaťa postihnutého autizmom

Použiť normy ATEC je jednoduché. Ak chcete zistiť typickú trajektóriu budúceho celkového zlepšovania stavu vášho dieťaťa, nájdite v rastovom grafe bod zodpovedajúci aktuálnemu veku a skóre svojho dieťaťa a sledujte klesajúcu dráhu trajektórie počas rokov. To vám umožní vysledovať predpokladané zlepšenie celkového skóre ATEC v každom jeho veku. Napríklad dieťaťu, ktoré má vo veku 2 rokov celkové skóre 116 bodov, sa vo veku 3 rokov zníži celkové skóre na 86 bodov, vo veku 4 rokov na 68 bodov, vo veku 5 rokov na 56 bodov, vo veku 6 rokov na 48 bodov, vo veku 7 rokov na 39 bodov, vo veku 8 rokov na 36 bodov, vo veku 9 rokov na 32 bodov, vo veku 10 rokov na 27 bodov, vo veku 11 rokov na 26 bodov, vo veku 12 rokov na 28 bodov.

ATEC normy - Rastový graf pre autistov

ATEC – normy predpokladajúce čiastkové zlepšenia dieťaťa postihnutého autizmom

ATEC je jednostránkový online formulár skladajúci sa z testov v 4 kategóriách:

1. Komunikácia a reč;
2. Sociálnosť/spoločenský kontakt;
3. Zmyslové a poznávacie schopnosti;
4. Zdravie a správanie.

Pre tieto kategórie boli taktiež vytvorené osobitné normy ATEC, čo umožňuje pri špecificky cielených liečebných intervenciách presné sledovanie progresu v danej cieľovej oblasti. Na sledovanie zlepšovania zdravotného stavu svojho dieťaťa v tej-ktorej oblasti podľa ATEC, vám postačí poznať iba počiatočné skóre v danej kategórii.

ATEC – normy týkajúce sa komunikácie a reči dieťaťa

Prvý test v kategórii komunikácia a reč obsahuje 14 položiek a jeho skóre sa pohybuje od 0 do 28 bodov.

ATEC normy pre komunikáciu prostredníctvom reči autistických detí

ATEC – normy týkajúce sa sociálneho začlenenia dieťaťa

Druhý test v kategórii sociálne začlenenie obsahuje 20 položiek a dosiahnuté skóre sa môže pohybovať v rozmedzí od 0 do 40 bodov.

ATEC normy pre sociálnosť a spoločenský kontakt autistických detí

ATEC – normy týkajúce sa zmyslových a poznávacích schopností dieťaťa

Tretí test v kategórii zmyslové a poznávacie schopnosti má 18 položiek a skóre sa pohybuje od 0 do 36 bodov.

ATEC normy pre zmyslové a poznávacie schopnosti autistických detí

ATEC – normy týkajúce sa zdravia a správania dieťaťa

Štvrtý test v kategórii zdravie a správanie dieťaťa obsahuje 25 položiek a skóre sa pohybuje od 0 do 75 bodov.

ATEC normy pre zdravie a správanie autistických detí

Skóre testov z každej kategórie sa sčítava, aby sa vypočítalo celkové skóre zdravotného stavu dieťaťa s poruchou autistického spektra podľa ATEC, ktoré sa pohybuje v rozmedzí 0 – 179 bodov. Nižšie skóre znamená nižšiu závažnosť symptómov sprevádzajúcich autizmus.

Ako zlepšujú rodičia stav svojich detí diagnostikovaných na autizmus?

Samotná štúdia sa okrem nasledujúcej vety – Tento dokument uvádza normy zmien v skóre ATEC medzi deťmi z rozličných krajín, ktoré sa podrobujú rôznym liečeniam, a snaží sa vypracovať prehľad na sledovanie vývojových zmien u osôb s poruchami autistického spektra (PAS) – nezaoberá použitými liečebnými alebo terapeutickými intervenciami, ktoré by pomohli rodičom zlepšiť stav svojich detí.

Asi nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že rodičom detí trpiacich autizmom dodnes slúži ako hlavný zdroj pri výbere jednotlivých liečebných metód alebo ich kombinácií práve prieskum Parent Ratings of Behavioral Effects of Biomedical Interventions. Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo vyše 27 000 rodičov, vykonal ústav Autism Research Institute (ARI) v roku 2009.

Spomínaný prieskum bol zameraný na zistenie miery úspešnosti/neúspešnosti používania 83 druhov terapií (liekov, výživových doplnkov, diét). Pri podrobnejšom nahliadnutí do výsledkov tohto prieskumu je paradoxné, že práve liečebné metódy, ktoré sú vyhlasované mnohými odborníkmi za neúčinné, kontroverzné alebo vedecky ničím nepodložené, rodičia ohodnotili za najúspešnejšie pri zlepšovaní/odstraňovaní symptómov sprevádzajúcich autizmus. Neskôr sme i my objavili, že mnoho výživových doplnkov alebo diét uvádzaných v tomto prieskume má v skutočnosti za sebou vykonané štúdie, taktiež s pozitívnymi výsledkami. Stačí iba surfovať internetom. Kto bude chcieť, ten ich nájde. Mnohé z nich rovnako nájdete na našej webovej stránke, spomínané v článkoch.

Medzi ďalšie intervencie alebo liečebné metódy, ktoré sa nenachádzajú v prieskume Parent Ratings of Behavioral Effects of Biomedical Interventions, ale rodičia ich často spomínajú na blogoch, fórach, konferenciách ako veľmi úspešné, využívajú napríklad:

 • kraniosakrálnu terapiu,
 • ajurvédu,
 • čchi-kung,
 • akupunktúru,
 • lymfatickú masáž,
 • terapie s využitím kmeňových buniek,
 • zvukovú a zrakovú intervenciu,
 • homeopatiká,
 • esenciálne oleje,
 • bylinky,
 • koreniny,
 • huby,
 • CBD,
 • oleje (cédrový, ricínový, olivový, kokosový, olej z čiernej rasce, atď.),
 • detoxikačné metódy,
 • antiparazitárne kúry,
 • MMS
 • PEMF,
 • odstraňovanie ťažkých kovov,
 • liečenie proti alergiám,
 • terapie použitím enzýmov a aminokyselín,
 • liečenie intestinálneho traktu,
 • liečenie metabolizmu,
 • neurofeedback a mnoho ďalších.

Prečo rastový graf vykazuje v neskoršom období zhoršenie stavu detí

V celkovom skóre podľa ATEC je v priebehu zmien vývoja dieťaťa badať zaujímavé kvalitatívne pozorovanie. Bez ohľadu na závažnosť zdravotného stavu detí ich celkové skóre ATEC po úvodných terapiách poukazuje na prudké zlepšenie ich stavu. Avšak ak deti vo veku dvoch rokov mali celkové skóre pod 70, po siedmich rokoch sa im celkové opäť skóre začína zvyšovať, čo naznačuje zhoršovanie symptómov sprevádzajúcich autizmus. Toto zvýšené skóre sa často pozoruje v kategórii komunikácia a reč, v kategórii sociálne začlenenie, v kategórii zmyslové a poznávacie schopnosti, ale neprejavuje sa v kategórii zdravie a správanie dieťaťa.

Zhoršenie symptómov možno pripísať odlišnému výkladu otázok v teste ATEC v rôznom veku. Zoberme si napríklad kategóriu sociálne začlenenie, ktorá vykazuje najvýznamnejšie zhoršenie symptómov.

Otázka 11: Nechuť byť túlený/objímaný – sa dá interpretovať odlišne vo veku 2 a 7 rokov. Rodič môže takmer vždy maznať dvojročného, ale nie sedemročného.

Alebo v kategórii sociálne začlenenie otázka 16: Chýbajú mu priatelia/ spoločníci – pre batoľa nie je vôbec relevantná, čo má za následok, že rodič odpovie „nepopisuje/nevystihuje“. Vo veku siedmich rokov sa však ten istý rodič môže rozhodnúť pre zmenu odpovede, čím sa zvýši skóre v kategórii sociálne začlenenie a rovnako poskočí, teda sa zhorší výsledok aj v celkovom skóre podľa ATEC.

Záver

Ako to doteraz vyplývalo len zo svedectva tisícov vedecky nepodložených izolovaných prípadov oznámených rodičmi, teraz veľká štúdia „Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) Norms: A “Growth Chart” for ATEC Score Changes as a Function of Age“ oficiálne potvrdzuje, že deti s diagnostikovaným autizmom sú naozaj schopné z roka na rok sa rapídne zlepšovať. Z rastových grafov sa dá vyčítať, že čím skôr sa začne s liečebnými terapiami, tým je väčšia šanca na celkové zlepšenie stavu pacientov.

Na ceste zlepšovania stavu svojho dieťaťa majte na pamäti najmä dve veci, ktoré môžu zdanlivo znieť protichodne, ale protichodnými nie sú:

– po prvé, zmyslom testov ATEC je v prvom rade sledovať efektívnosť rôznych liečebných postupov a terapií, cez ktoré dieťa prechádza. To vám pomôže v rozhodnutí, či v nejakej terapii treba pokračovať, alebo ju prerušiť. Neurobte ale tú istú chybu ako my! Ak evidentne niečo nepomáha od prvých dní či týždňov, tak sa skóre pacienta podľa testu ATEC isto nezlepší. Tým si môžete byť istý. Radšej hneď presmerujte svoju energiu a hlavne energiu svojho dieťaťa do ďalšej terapie. Stratený čas vášmu dieťaťu totiž nikto nevráti. Keď vás niekto začne presviedčať o opaku, stisnite pevne peňaženku, priviňte si dieťa a utekajte.

– po druhé, ako hovorí citát:

„If you’ve met one person with autism, you’ve met one person with autism.”
„Ak ste sa stretli s jednou osobou s autizmom, stretli ste sa s jednou osobou s autizmom.“

Inými slovami, každé dieťa s diagnostikovaným autizmom má svoju vlastnú škálu problémov, ktorú je potrebné presne vymedziť. Čokoľvek, čo úspešne zaberie u jedného dieťaťa trpiaceho autizmom, nemusí zabrať u druhého. Buďte preto pri hľadaní účinných terapií trpezliví. Nevzdávajte sa pri prvých neúspechoch.

Test ATEC môže byť na ceste za uzdravovaním vášho dieťaťa veľmi užitočným nástrojom. Pomôže vám rýchlo vyplieť všetko neužitočné a nájsť to, čo prináša vášmu dieťaťu prospech. ATEC – test sa, samozrejme, oplatí vypĺňať pred a po začatí terapie, resp. po vykonaní zmien. Testovanie je potrebné opakovane, pravidelne aspoň raz ročne, ak chcete sledovať, či sa vášmu dieťaťu darí napredovať podľa normy ATEC (alebo rastový graf zlepšenia vývoja). To vám následne umožní porovnávať dlhodobé zlepšovanie vývoja svojho dieťaťa s veľkou skupinou detí s rovnakou diagnózou.

Rodičia K&K

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore