Základné školy pre deti s autizmom

Po skončení materskej školy väčšina z vás už asi bude vedieť, kde vo vašom blízkom okolí sa nachádzajú základné školy pre deti s autizmom alebo tiež známe ako ZŠ pre deti s autizmom, školy pre autistov alebo špeciálne základné školy. No, niektoré otázky ešte vyriešené mať nemusíte, ako napr.:

  • Kedy dieťa nahlásiť?
  • Koľko hodín denne trvá výučba?
  • Ako to je so stravou?
  • Koľko stojí základná škola?...

Preto rovnako ako v predošlom článku Materské školy pre deti s autizmom aspoň v stručnosti odpovieme na otázky, ktoré sme neraz museli riešiť aj my. Dúfame, že vám to pomôže.

Opäť, ak ste rodičia, ktorí majú podobné skúsenosti ako my, a všimli ste si, že niečo dôležité ohľadom témy – základné školy pre deti s autizmom – sme nespomenuli/opomenuli, tak môžete pridať svoj odkaz do sekcie komentárov pod článkom. Rodičia budúcich školákov vám budú určite za to veľmi vďační. A my tiež.

Základné školy pre deti s autizmom

Všeobecne o špeciálnych ZŠ pre deti s autizmom

Pokiaľ chcete vedieť toho oveľa viac o vzdelávaní detí s autizmom na základných školách (alebo iného zdravotného znevýhodnenia alebo ich kombinácií), odporúčame vám navštíviť stránku Základné vzdelávanie (primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie) a stiahnuť si napr. (v našom prípade) dokument v PDF VP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia), kde nájdete mnoho užitočných informácií, ako sú: ciele výchovy a vzdelávania, stupeň vzdelania, profil absolventa, vzdelávacie oblasti, vzdelávacie štandardy, rámcové učebné plány, špecifiká výchovy a vzdelávania, organizačné podmienky, povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania, povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania, zásady a podmienky na vypracovanie školských vzdelávacích programov atď.

Ďalšie užitočné dokumenty:

DODATOK č. 1, ktorým sa menia VZDELÁVACIE PROGRAMY pre deti so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie

DODATOK č. 2, ktorým sa dopĺňajú VZDELÁVACIE PROGRAMY pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie

V stručnosti o špeciálnych základných školách pre autistov

Špeciálne základné školy

 

Špeciálne základné školy poskytujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa z dôvodu zdravotného postihnutia nemôžu vzdelávať v bežných základných školách, výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu. Zriaďujú sa spravidla ako školy pre deti s jedným druhom zdravotného postihnutia. Vzdelávanie v nich sa uskutočňuje diferencovane podľa stupňa postihnutia jednotlivých žiakov.

Typy špeciálnych škôl

 

Typy špeciálnych škôl, ktoré sa zriaďujú pre deti s príslušným druhom zdravotného postihnutia, stanovuje vyhláška MŠMŠ SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášok MŠ SR č. 63/2000 Z. z., č. 364/2003 Z. z. a č. 49/2004 Z. z.), ďalej len „vyhláška o špeciálnych školách“.

Kde a ako nájsť základné školy pre deti s autizmom v okolí?

1. Najjednoduchšie je navštíviť stránku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a na stránke Prehľad špeciálnych ZŠ a špeciálnych tried pri ZŠ si stiahnuť zoznam špeciálnych základných škôl vo svojom kraji.

Súbory sú vytvorené vo formáte EXCEL. Akurát neprehliadnite, že každý súbor obsahuje 3 hárky:

a) skratky – použité skratky v publikácii,
b) rekapit – nápočet údajov za kraj podľa územia, zriaďovateľa, výchovného jazyka a postihu za špeciálne ZŠ,
c) prehľad – zoznam jednotlivých špeciálnych ZŠ.

ALEBO

Navštívte webovú stránku Ministerstva vnútra SR Špeciálne základné školy a v ľavej spodnej časti bočnej lišty (sidebaru) kliknite na kraj, v ktorom bývate. V novom okne sa vám následne zobrazí zoznam všetkých špeciálnych základných škôl.

ALEBO

Na vyhľadanie špeciálnej základnej školy vo svojom okolí použite katalóg Zoznam.sk, prípadne katalóg Azet.sk.

2. Ďalší spôsob je zadať do prehľadávača Google:

a) špecificky cielené kľúčové slová – základné školy pre deti s autizmom, ZŠ pre deti s autizmom alebo súkromná základná škola pre žiakov s autizmom – a na konci pridať svoje mesto/obec/lokalitu;

b) všeobecnejšie kľúčové slová – špeciálne základné školy alebo v jednotnom čísle špeciálna základná škola – a na konci pridať svoje mesto/obec/lokalitu.

Poznámka: Všeobecnejšie zadané kľúčové slovo znamená, že nájdená špeciálna základná škola môže ponúkať výuku okrem detí s diagnózou autizmus aj deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ale taktiež so sluchovým, zrakovým, telesným alebo viacnásobným postihnutím. Preto ak nájdete vo svojom okolí špeciálnu základnú školu, ktorú by ste chceli, aby vaše dieťa navštevovalo, zavolajte, napíšte alebo ju osobne navštívte. Len tak zistíte, či daná základná škola má aj triedu a pedagógov pre prácu s deťmi s diagnózou vášho dieťaťa.

3. Tretí spôsob je pýtať sa okolia, učiteľov alebo rodičov, ktorých stretávate v škôlke, ktorú vaše dieťa momentálne navštevuje.

Kedy sa koná zápis do základnej školy?

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo vám bol odklad odporúčaný detským psychológom (ako to bolo v prípade nášho syna), alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup, ale vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude vaše dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise. Zápisy deti do 1. ročníka základnej školy sa uskutočňujú medzi 1. a 30. aprílom 2020.

O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje škola. Zvyčajne to je:

  • vaše dieťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • rodný list dieťaťa,
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
  • vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápise).

Koľko hodín denne trvá výučba?

Počet vyučovacích hodín sa stále prispôsobuje nárokom toho-ktorého dieťaťa a jeho diagnóze. Niekedy sa na cielenom počte vyučovacích hodín pracuje aj niekoľko mesiacov. V prvom ročníku mal náš syn len 4 vyučovacie hodiny päťkrát do týždňa, ale v druhom ročníku sme mali asimilačnú dobu 2 týždňov, keď si syn zvykal na päť vyučovacích hodín trikrát do týždňa. V tomto období mal len 2 dni s 5 vyučovacími hodinami.

Normy odporúčajú vyučovanie v prvom ročníku najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích hodín. V treťom ročníku a vo štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín. Žiaci piateho ročníka a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín, žiaci siedmeho ročníka až deviateho ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín.

Ako to je zo stravou?

Nie sme si vedomí toho, žeby nejaká základná škola pre deti s autizmom zohľadňovala individuálne požiadavky na stravovacie potreby toho-ktorého dieťaťa. Na základe svojich skúseností však veríme, že v prípade potreby by vám škola vedela vyjsť v ústrety a zohriať obed vášmu dieťaťu, ktorý pre neho prinesiete v prípade, žeby vaše dieťa navštevovalo školskú družinu. Samozrejme, ruku do ohňa za to dať nemôžeme, ale všade sú dobrí a chápaví ľudia, ochotní pomôcť tým, čo sa snažia urobiť v živote svojho dieťaťa niečo navyše, čo mu prosieva.

Koľko stojí základná škola?

Kým v štátnej škole sa školné pohybuje okolo 15 eur mesačne, stravné je približne 1,20 eur na deň a poplatok do „triedneho fondu” sa môže vyšplhať na 90 eur za rok, v súkromnej špeciálnej základnej škole alebo súkromnej škole pre deti s autizmom treba rátať s mesačnou platbou cca. 60 eur, nepočítajúc výdavky na školskú družinu a školský autobus, ktorý môže mať škola k dispozícii na prepravu detí do školy. Celá školská výbava pre žiaka ZŠ môže orientačne vyjsť od 60 do 150 eur. Suma môže byť však aj vyššia, záleží len na vás, koľko do dieťaťa chcete investovať.

Ako to je s prebaľovaním dieťaťa?

Do základnej školy vo veku 6 rokov už ide dieťa s osvojenými hygienickými návykmi. V špeciálnych základných školách nie sú vybavení na akceptovanie zvýšených hygienických nárokov na starostlivosť o dieťa, ale predpokladám, že túto otázku vám zodpovie každá škola osobitne. Niektoré deti s poruchou autistického spektra sú aj na základnej škole stále plienkované pre prípad „nehody“, pretože svoje telo stále nemajú úplne pod kontrolou.

Podávanie liekov

Ak dieťa trpí chorobou, ktorá mu nebráni navštevovať základnú školu, no zároveň potrebuje pravidelné podávanie liekov, môže sa rodič dohodnúť s vedením školy.

„Ministerstvo školstva odporúča základným školám, aby vo svojich školských poriadkoch presne stanovili, za akých podmienok podajú dieťaťu lieky, teda aby si určili, akým spôsobom, kto ich bude podávať a aby mali od rodičov písomný súhlas a od lekára písomné odporúčanie.“

Rezort ministerstva školstva zároveň odporúča riaditeľom škôl, aby o každom podanom lieku urobili oficiálny záznam. Ak lekár dieťaťu liek predpíše a rodič sa so školou dohodne, podávanie lieku učiteľom nie je problém, domnieva sa rezort zdravotníctva. Nesmie však ísť o voľnopredajné lieky.

„Zákon predpokladá, že ide o lieky, ktoré sú predpísané a vydané na lekársky predpis a sú vydané vo verejnej lekárni,“

... vysvetľuje hovorkyňa rezortu zdravotníctva Martina Šoltésová.

Iba špeciálne školy pre deti so zdravotným či mentálnym postihnutím majú k dispozícii zdravotné sestry.

Kam po skončení základnej školy pre deti s autizmom? Tomu sa bude venovať nasledujúci článok - Špeciálne stredné školy >>

Rodičia K&K

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore