Materské školy pre deti s autizmom

Kde nájsť materské školy pre deti s autizmom? Sú také v mojom okolí, meste alebo okrese? Kedy ísť dieťa nahlásiť? Na koľko hodín denne nám dieťa zoberú? Ako to je so stravovaním, prebaľovaním, podávaním liekov, ak nejaké berie? Koľko nás to všetko bude stáť? To budú asi vaše prvé otázky pri ich hľadaní, či už ich nazvete:

 • špeciálne škôlky,
 • špeciálne materské škôlky,
 • súkromné špeciálne škôlky,
 • škôlky pre autistov,
 • materské školy pre deti s autizmom.

… a to v prípade, že vášmu dieťaťu bol práve diagnostikovaný detský autizmus, atypický autizmus, či iná dezintegračná alebo pervazívna vývinová porucha a za nejaké obdobie dosiahne vek tri roky.

Keďže sme cez to prešli, skúsime vám v stručnosti odpovedať na tieto otázky. Dúfame, že vám to pomôže pri rozhodovaní a nájdení správnej škôlky pre svoje dieťa. Samozrejme, ak ste rodič, ktorý týmto obdobím už prešiel a máte ďalšie, doplňujúce užitočné rady, ktoré by pomohli novým rodičom sa rýchlejšie zorientovať v téme – materské školy pre deti s autizmom – pokojne zanechajte svoj odkaz v sekcii komentárov pod článkom. Budeme vám za to vďační.

Materské školy pre deti s autizmom (verejné aj neverejné zariadenia)

Všeobecne o špeciálnych škôlkach alebo škôlkach pre autistov

Pokiaľ chcete vedieť o výchove a vzdelávaní detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v predprimárnom vzdelávaní, odporúčame vám preštudovať si usmernenie od Štátneho pedagogického ústavu Aplikácia vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie a dodatok, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie pre účely školskej integrácie.

V stručnosti

„Školský zákon zaručuje dieťaťu so zdravotným znevýhodnením právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie na predprimárnom stupni vzdelávania umožňujú.

Právo na výchovu a vzdelávanie je premietnuté do jednotlivých vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016 (ďalej aj „ ŠtVP (2016)“).”

Kde a ako nájsť materské školy pre deti s autizmom?

1. Najrýchlejší spôsob je navštíviť stránku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a na stránke Prehľad špeciálnych MŠ a špeciálnych tried pri MŠ si stiahnuť zoznam materských škôl vo svojom kraji.

2. Druhý spôsob je zadať do Google prehľadávača:

a) špecificky cielené kľúčové slová – škôlky pre autistov, materské školy pre deti s autizmom a na konci pridať svoje mesto/obec/lokalitu;

b) všeobecnejšie kľúčové slová – špeciálne škôlky, špeciálne materské škôlky alebo súkromné špeciálne škôlky a na konci pridať svoje mesto/obec/lokalitu.

Poznámka: Všeobecnejšie zadané kľúčové slovo umožní nájsť „špeciálnu materskú školu“, ktorá môže ponúkať výuku rozlične zdravotne znevýhodneným deťom. To znamená, že okrem autizmu aj deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ale taktiež so sluchovým, zrakovým, telesným či viacnásobným postihnutím. Teda ak nájdete takúto škôlku vo svojom okolí, je dobré vedeniu škôlky zavolať, napísať alebo tam ísť osobne, či daná škôlka má aj triedu a pedagógov pre prácu s deťmi s diagnózou vášho dieťaťa.

3. Tretí spôsob je pýtať sa vo svojom okolí, napr. lekárov rôznych profesií, ktorých navštevujete, alebo rodičov vo svojom okolí. Určite niekto z nich bude poznať ďalších rodičov dieťaťa s podobnou diagnózou, akú má to vaše.

Kedy sa koná zápis do materskej školy

Rovnako ako regulárna škôlka má aj každá materská škola pre deti s autizmom svoj individuálny dátum na zápis. Takže v prípade záujmu o vami vybranú materskú školu si musíte dátum zápisu do škôlky pre autistov zistiť. Vo väčšine prípadov sa zápis do materskej školy koná od 30. apríla do 31. mája. Po zápise by vás mala materská škola informovať o stanovisku prijatia/neprijatia vášho dieťaťa do 30. júna daného roku.

Veľa materských škôl pre deti s autizmom má obvykle termín, miesto zápisu a ďalšie podmienky prijímania detí do škôlky uverejnené aj na svojom webe.

Podmienky na prijatie do špeciálnej materskej školy

Do špeciálnej materskej školy sa prijímajú deti priebežne (ak je v škôlke voľná kapacita alebo sa nejaké miesta uvoľnia) alebo na nasledujúci školský rok.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa vo veku od troch do šiestich rokov.

Regulárne škôlky môžu výnimočne prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov (ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky vrátane kapacitných možností školy). Avšak netušíme, ako to je v prípade materských škôl pre deti s autizmom. Nášmu dieťaťu sa práve v tom období začal zhoršovať fyzický aj mentálny stav, takže nad škôlkou sme nemali čas premýšľať.

Na čo nesmiete pri zápise do škôlky zabudnúť

Na zápis je so sebou potrebné zobrať niekoľko dôležitých vecí:

 • dieťa,
 • vyplnený formulár prihlášky,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti/stave dieťaťa,
 • písomné potvrdenie od odborného lekára v prípade špeciálnej diéty,
 • v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb potvrdenie od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Súčasťou prihlášky je obvykle aj vyhlásenie zákonného zástupcu, ktorý sa svojím podpisom zaväzuje k riadnemu odovzdaniu a vyzdvihnutiu dieťaťa z predškolského zariadenia, oznamovaniu infekčných ochorení v rodine či k upovedomeniu o možnom vylúčení dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa môže zákonný zástupca predložiť aj na inom tlačive, akým je prihláška do materskej školy.

Na koľko hodín denne mi zoberie škôlka dieťa?

Zákon rodiča neobmedzuje, aký počet hodín strávi jeho dieťa v škôlke. Ale ako to je v prípade detí so zdravotným znevýhodnením, je potrebné sa informovať priamo v zariadení, ktoré si rodič vyberie.

V našom prípade nám dovolili donášať syna prvý mesiac iba na 2 hodiny denne a následne už na cca 3,5 hodiny.

Ako to je s rodičovským príspevkom?

Dieťa (pokiaľ je nám známe) môžete umiestniť do materskej školy aj na viac ako 4 hodiny denne a o rodičovský príspevok by ste nemali prísť.

Rodič, ktorý pracuje a umiestni dieťa do škôlky alebo do jaslí, má tiež možnosť (nie je to povinnosť) zrušiť rodičovský príspevok a namiesto neho požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Kým rodičovský príspevok je vo výške 220,70 eur, príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov na starostlivosť v zariadení, najviac však do výšky 280 eur mesačne.

Tieto údaje si pre istotu, prosím, overte, pretože sa časom menia a upravujú.

Ako to je so stravou?

Nie sme si vedomí toho, žeby nejaká materská škôlka pre deti s autizmom zohľadňovala individuálne požiadavky na stravovacie potreby toho ktorého dieťaťa. Na základe našich skúseností však veríme, že každá škola (učiteľka/asistentka, ktorá sa stará o vaše dieťa) vám vyjde v ústrety a dá dieťaťu stravu, ktorú pre dieťa prinesiete.

Ako to je s prebaľovaním dieťaťa?

Do regulárnej materskej školy vo veku 3 rokov už ide dieťa s osvojenými hygienickými návykmi. V špeciálnych materských školách je však personál vybavený na akceptovanie zvýšených nárokov na starostlivosť o dieťa. Mnohým deťom s poruchami v autistickom spektre totiž chvíľu trvá, kým si vytvoria návyky alebo dostanú svoje telo pod kontrolu.

Podávanie liekov

Ak dieťa trpí chorobou, ktorá mu nebráni navštevovať materskú škôlku, no zároveň potrebuje pravidelné podávanie liekov, môže sa rodič dohodnúť s vedením školy.

„Ministerstvo školstva odporúča materským školám, aby vo svojich školských poriadkoch presne stanovili, za akých podmienok podajú dieťaťu lieky, teda aby si určili, akým spôsobom, kto ich bude podávať a aby mali od rodičov písomný súhlas a od lekára písomné odporúčanie.“

Riaditeľom zároveň rezort ministerstva školstva odporúča, aby o každom podanom lieku urobili oficiálny záznam. Ak lekár dieťaťu liek predpíše a rodič sa so školou dohodne, podávanie lieku učiteľom nie je problém, domnieva sa rezort zdravotníctva. Nesmie však ísť o voľnopredajné lieky.

„Zákon predpokladá, že ide o lieky, ktoré sú predpísané a vydané na lekársky predpis a sú vydané vo verejnej lekárni,“

...vysvetľuje hovorkyňa rezortu zdravotníctva Martina Šoltésová.

Iba špeciálne školy pre deti so zdravotným či mentálnym postihnutím majú k dispozícii zdravotné sestry.

Koľko nás bude špeciálna materská škola stáť?

Kým v štátnej škôlke sa školné pohybuje od 7 až 25 eur mesačne, stravné je približne 1,20 eur na deň a poplatok do „triedneho fondu” sa môže vyšplhať na 90 eur za rok, v súkromnej špeciálnej škôlke alebo súkromnej špeciálnej materskej škole pre deti s autizmom treba rátať s mesačnou platbou až do niekoľkých stovák eur.

Kam po skončení špeciálnej materskej školy pre deti s autizmom? Tomu sa venuje nasledujúci článok Základné školy pre deti s autizmom >>

Rodičia K&K

3 názory na “Materské školy pre deti s autizmom”

 1. Gabriela Duchonova

  Aj ja mám problém nájsť malému skoro 5rocnemu nájsť špeciálnu škôlku v okrese Dunajská Môže byť aj niekde v okolí.Dakujem

 2. Dobrý deň,

  pani Patrícia Danišová, našli ste už nejakú materskú školu pre synčeka? Hľadám niečo podobné. Vedeli by ste mi prosím niečo poradiť?

 3. Patrícia Danišová

  Mám 4 ročného chlapčeka autistu pred mesiacom mu to diagnostikovala psychologička Jánošíková sme z okresu Dunajská Streda a nevieme mu zohnať škôlku špecialnú pre autistov môže byť aj v Bratislave. Vopred Vám ďakujem.

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore