Vzdelávacie aplikácie pre autistov

Je pravda, že vzdelávacie aplikácie pre autistov nedokážu nahradiť vzdelávanie alebo vzdelávacie príležitosti, ktoré ponúka každodenná hra a aktivity s rodičmi, učiteľmi a inými deťmi. Ale ak tradičné spôsoby pre vzdelávanie detí s autizmom a PAS sa míňajú svojím účinkom alebo sú finančne pre rodičov nedostupné, ako napr. ABA terapia, tak nové technológie špeciálne navrhnuté vo forme vzdelávacích aplikácií pre autistov majú ...

neuveriteľnú schopnosť odomknúť potenciál u týchto detí, nech sa nachádzajú v akejkoľvek vekovej kategórii a s akýmkoľvek rozsahom postihnutia. A to je možno aj dôvod ich obrovského nárastu.

Všeobecne len uvedieme, že v roku 2019 bolo v ponuke k dispozícii viac ako 4,3 milióna aplikácií s odhadom 416 000 aplikácií klasifikovaných ako „Vzdelávacie“. V tom istom období predstavovali vzdelávacie aplikácie tretiu najobľúbenejšiu kategóriu aktívnych aplikácií v obchode App Store, s podielom 8,68% všetkých stiahnutí aplikácií. Takže, ako to z čísel vyplýva, problém nie je v ich nedostatku, ale skôr v správnom výbere, ktoré z nich pre dieťa kúpiť či stiahnuť. Ale späť k podstate.

Špeciálne navrhnuté vzdelávacie aplikácie pre autistov (prečo nielen výhradne tie vysvetlíme neskôr) sa rýchlo stali vyhľadávanou učebnou pomôckou aj pri výučbe detí na autistickom spektre. Dokážu totiž naše deti zaujať viac ako čokoľvek iné, zatiaľ čo majú možnosť objavovať, skúmať a vytvárať nové veci, utvrdzovať si nové nadobudnuté zručnosti častým praktizovaním, porozumieť informáciám, riešiť problémy a rýchlejšie rozmýšľať, zlepšiť si pamäť, jemnú motoriku a koordináciu oko-ruka atď.. Aby sme neostávali v rovine “Jedna babka povedala”, pozrime sa, čo hovoria štúdie o používaní vzdelávacích aplikácií.

Vzdelávacie aplikácie pre autistov a štúdie

Výsledky štúdie Výučba detí s poruchou autistického spektra a iných vývojových postihnutí pri vykonávaní viacstupňových žiadostí pomocou iPadu naznačujú, že pre detí s poruchou autistického spektra a iných vývojových porúch bola intervencia pri viacstupňových žiadostiach za použitia iPadu úspešná. Všetky deti boli pri prechádzaní stránkami a kombinovaní symbolov v rôznej miere úspešné, aby si vyžiadali preferované položky. Okrem toho účastníci demonštrovali zovšeobecnenie novonadobudnutých zručností.

Výsledky ďalšej štúdie Interaktívne aplikácie podporujú výučbu matematiky u detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a postihnutím ukázali, že žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a zdravotným postihnutím preukázali schopnosť interakcie s aplikáciami a všetci prešli aspoň jednou témou. V priemere trval pokrok žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a zdravotným postihnutím dvakrát tak dlho, ako u bežných žiakov. Ďalší prieskum odhalil, že žiaci so stredne ťažkými až ťažkými poruchami sluchu alebo jazyka dosiahli v interakcii s aplikáciami pomalší pokrok ako tí s väčšou funkčnosťou, pretože používanie verbálnych pokynov v aplikáciách obmedzilo ich schopnosť učiť sa. Štúdia demonštruje, že interaktívne aplikácie môžu zvýšiť štandard výučby u žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a zdravotným postihnutím, ale môžu mať obmedzené využitie pre žiakov s vážnymi problémami.

Výsledky nasledujúcej štúdie Tabletové aplikácie na podporu začlenenia detí s poruchami autistického spektra (PAS) do bežných tried: pilotná štúdia ukázali, že deti vybavené mobilnými aplikáciami pozostávajúcimi z obidvoch asistenčných a rehabilitačných aplikácií na podporu začleňovania detí s poruchami autistického spektra (PAS) do škôl zlepšilo ich sociálno-adaptačné správanie a sociálnu odozvu v školskom prostredí. Obe vybavené skupiny zvýšili svoje sociálno-kognitívne fungovanie.

Štúdia Podpora rozvoja komunikácie, jazyka a gramotnosti detí s komplexnými komunikačnými potrebami ukázala, že pokiaľ ide o deti s komplexnými komunikačnými potrebami, ktoré sú spojené s poruchami autistického spektra, detskej mozgovej obrny, Downovho syndrómu a iných postihnutí, je ich účasť na vzdelávacom, odbornom, rodinnom a komunitnom prostredí veľmi obmedzená. Existuje ale značný počet výskumov, ktoré presvedčivo dokazujú, že deti s komplexnými komunikačnými potrebami dokážu benefitovať z používania interaktívnych aplikácií, ktoré ponúkajú alternatívnu komunikáciu v rozvoji ich komunikačných, jazykových a gramotných schopností, bez rizika ovplyvňovania rozvoja ich reči.

Ďalšia štúdia Aplikácie ako vzdelávacie nástroje hovorí, že pribúda evidencia, ktorá naznačuje, že interaktívne aplikácie môžu byť užitočnými a prístupnými nástrojmi na podporu včasného akademického rozvoja. Dôkaz študijného prospechu z používania interaktívnych aplikácií pre rané akademické zručnosti sa zistil najmä v prípade ranného učenia matematiky u typicky vyvíjajúcich sa detí.

Po 12-týždňovom intervenčnom období ukázali výsledky štúdie Zvyšovanie úspechu v matematike pomocou interaktívnych aplikácií výrazne väčší nárast matematického učenia pre obe formy implementácie aplikácie v porovnaní so štandardnou matematickou praxou.

V prvom rade, čo je to aplikácia

Aplikácia, mobilná aplikácia alebo tiež softvérová aplikácia je jednoducho počítačový program určený na spustenie v mobilnom zariadení ako je telefón, tablet alebo hodinky. Aplikácia napríklad umožňuje vytvoriť dokument, hrať hru, fotografovať, filmovať, písať, čítať a podobne. Mnohé užitočné aplikácie sú súčasťou tabletov. Ďalšie aplikácie, napríklad vzdelávacie aplikácie pre autistov sa dajú stiahnuť zadarmo alebo zakúpiť v App store, či Google Play store.

Ako môžu vzdelávacie aplikácie pomôcť deťom s poruchami autistického spektra

Pretože mnoho detí na autistickom spektre najlepšie reaguje na vizuálny spôsob učenia, vzdelávacie aplikácie môžu byť veľmi efektívnym nástrojom na výučbu konceptov. Netreba však zabudnúť na to, čo sme už spomínali v úvode. Vzdelávacie aplikácie pre autistov nevedia nahradiť vzdelávanie s rodičmi, učiteľmi alebo hru s inými deťmi. Aj napriek povedanému, vzdelávacie aplikácie dokážu priniesť a rozšíriť mnohým deťom vzdelávacie možnosti, ktoré im tradičné spôsoby vzdelávania nedokážu priniesť, alebo nie v dostatočnej miere. Vzdelávacie aplikácie tak búrajú ďalšie bariéry pre deti postihnuté autizmom.

Vzdelávacie aplikácie môžu pomôcť dieťaťu naučiť sa:

 • koncentrovať a rozvíjať svoju pozornosť, čo vám uľahčí ich ďalšiu výučbu
 • objavovať, spoznávať, skúmať a vytvárať nové veci
 • byť viac motivované
 • prostredníctvom pokusov a omylov dokončovať úlohy
 • utvrdzovať si nové nadobudnuté zručnosti častým praktizovaním
 • porozumieť informáciám, vytvárať si úsudok, predvídať a plánovať
 • prispôsobovať meniacim sa podmienkam
 • byť viac nezávislým
 • riešiť problémy a rýchlejšie rozmýšľať
 • zlepšiť si pamäť, jemnú motoriku a koordináciu oko-ruka.

Ako vybrať vzdelávacie aplikácie pre dieťa s autizmom

Výber vzdelávacích aplikácií pre dieťa s autizmom bude závisieť od veku a súčasnej úrovne jeho motorických a akademických schopností, záujmu a potrieb, ktoré potrebujete pokryť. Najjednoduchší spôsob pre rodiča ako zistiť kde dieťa zaostáva je vyplnením testu ATEC  (dostupný je aj v Českom jazyku), ktorý je sprístupnený už niekoľko dekád inštitútom Autism Research Institute (ARI). Prostredníctvom dosiahnutých výsledkov rýchle odhalíte, v ktorých zo štyroch oblastí a v čom konkrétnom vaše dieťa zaostáva. To vám následne uľahčí správny výber aplikácií.

Tu nájdete viac info, čo je to test ATEC >>
Pozrite si ako vyplniť test ATEC >>

Prekvapením môže byť, že mnohokrát nebudete limitovaní výberom vzdelávacích aplikácií určených len pre deti s PAS. Budete mať možnosť sťahovať aplikácie určené aj pre zdravé, neurotypicky sa rozvíjajúce deti. Napríklad, vo svojich štyroch rokoch bol náš syn akademicky v mnohých oblastiach na úrovni 1-2 ročného dieťaťa, tak sme mu logicky (v tom období sme ešte o teste ATEC nevedeli), začali kupovať aplikácie pre 1-2 ročné deti. Keď už máte školopovinné dieťa, tak výber vzdelávacích aplikácií sa môže rozšíriť o aplikácie, ktoré vedia ďalej dopĺňať alebo podporiť jeho individuálny vzdelávací program/učivo/predmety práve preberajúce sa v škole.

Druhy rozvojových a vzdelávacích aplikácií pre autistov

Druhov dostupných rozvojových a vzdelávacích aplikácií pre deti s poruchami autistického spektra je neúrekom.

Aplikácie pre všeobecný rozvoj
Triedenie, priraďovanie, sluchové vnímanie, rozvoj jemnej motoriky, rozvoj spolupráce ľavej a pravej hemisféry mozgu, rozprávky

Aplikácie pre rečový rozvoj
Logopédia, alternatívna komunikácia (cez obrázkové karty, písanie)

Aplikácie pre podporu čítania a písania
(abeceda, hry s písmenkami, hláskovanie, slabikovanie, čítanie, grafomotorika, písanie, kreslenie a dysporuchy)

Aplikácie pre rozvoj predmatematických a matematických predstáv
(predmatematická predstavivosť, hry s číslami, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, zlomky, geometria, nakupovanie)

Aplikácie pre pasívne sledovanie, relaxáciu a motiváciu
(relaxácia, stimulácia, hry, odmeny)

Aplikácie podporujúce štruktúru a vzdelávanie
Štruktúra času, rozlišovanie emócií, rozvoj sociálnych zručností, rozširovanie reality

Aplikácie pre rozvoj kreativity a fantázie
Hra s farbami, skladanie puzzle, riešenie problémov, fotografie, hudba

Iné jazyky
Angličtina, nemčina, taliančina …

Človek a svet
Príroda, svet, čas, ľudia, zdravie, fyzika, chémia, dejepis, vesmír

Návrh na používanie vzdelávacích aplikácii pre deti s autizmom a PAS

Ako používať iPad a vzdelávacie aplikácie pre autistov vo všeobecnosti sme už podrobne rozoberali v kapitole Zásady práce s iPadom, ktoré pomohli nášmu synovi pri vzdelávaní. Tu ešte prikladáme niekoľko ďalších vecí na zváženie:

1, Pred stiahnutím vzdelávacej aplikácie - premýšľajte o tom, čo sa dieťaťa snažíte naučiť. Zamyslite sa nad silnými stránkami, potrebami a záujmami vášho dieťaťa. Mať vykonaný test ATEC vám značne uľahčí túto prácu. Stanovte si cieľ, ktorý je špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo zamerateľný. Poznanie vášho cieľa vám pomôže zistiť, aký druh aplikácie chcete nájsť.

2, Čo hľadať - keď viete, čo chcete, aby sa vaše dieťa naučilo, máte dve možnosti:
a) premýšľajte, ako by ste mohli dieťa naučiť vybranú zručnosť cez každodenné aktivity - a následne nájdite vzdelávacie aplikácie, ktoré by dokázali podporiť toto učenie
b) nájdite vzdelávacie aplikácie, ktoré majú pomôcť vášmu dieťaťu sa naučiť potrebnú znalosť/zručnosť - a po celkovom alebo čiastočnom zvládnutí aplikácií preneste túto zručnosť do reálneho života, napríklad za stôl jeden na jedného.

3, Prieskum - my sme sa väčšinou spoliehali na mienky iných rodičov, ale kto má čas a chce si byť istý, nech sa pozrie, kto softvér navrhol, či autor pri vývoji konzultoval aplikáciu s rodičmi alebo inými učiteľmi alebo či vzdelávacia aplikácia bola skúšaná ľuďmi s autizmom. Taktiež, či existujú nezávislé výskumy podporujúce softvér/aplikáciu.

4, Prečítajte si recenzie - ak softvér, ktorý zvažujete, stojí trochu viac, pozrite si získané ocenenia alebo online recenzie od predchádzajúcich kupujúcich. Ak neviete žiadne nájsť, skúste online fóra.

5, Vyskúšajte si aplikáciu - v prípade bezplatnej aplikácie si ju vyskúšajte, aby ste zistili, či je dobre navrhnutá a či robí, to čo od nej očakávate.

6, Pomôžte svojmu dieťaťu - deti sú prirodzene veľmi šikovné a vynachádzavé, aj tie naše, hlavne keď ich niečo baví. Takže, keď už majú prvé skúsenosti s aplikáciami za sebou, veľmi rýchlo prídu na to, ako fungujú aj tie ďalšie. Ale keď ešte len chcete dieťa na používanie iPadu naučiť, treba s ním stráviť čas, ukázať mu čo a ako funguje až do obdobia, kedy iPad začne vyhľadávať sám. Potom už len musíte striehnuť, aby s ním nepresedel celé dni.

Pre ďalšie zásady používania iPadu a vzdelávacích aplikácii pre autistov nájdete viac info v kapitole Zásady práce s iPadom.

Rodičia K&K

2 názory na “Vzdelávacie aplikácie pre autistov”

  1. Pokúsime sa vniesť trochu svetla do tejto problematiky.

   V prvom rade, iPad nám stále slúžil ako posilnenie. Napríklad, syn odsedí za stolom pri učení (jeden na jedného) 3/4 hodiny a potom dostane iPad na 10, 15 minút, a to sa doobeda (pokiaľ máme karanténu kvôli COVID-19) opakuje 3x po sebe.

   Za druhé, v iPade nie sú hry ale vzdelávacie aplikácie. A v tom je ten rozdiel. Keď nemáme čas sa synovi venovať, tak nemáme výčitky, že sedí pri iPade 2 alebo 3 hodiny s tým, že každých 30 minút zazvoní hodinka a musíme ísť niečo prečítať, vypočítať alebo napísať.

   Za tretie, náš syn má tak nabitý program ďalšími športovými alebo inými aktivitami, že niekedy sa ani k iPadu alebo k počítaču nevie dostať.

   Zhrnutím: synovi iPad zlepšil jemnú motoriku, logiku, rýchlosť rozmýšľania, kreatívnosť, pomohol mu naučiť sa písať, sčítať, odčítať, deliť, násobiť, logicky myslieť, rozlišovať protiklady či plynutie času … 3/4 toho čo ho naučil iPad si ani nevieme predstaviť, ako by sme ho sami učili.

   ***

   Čo sa týka článku “Vliv obrazovek a informačních technologií na děti s autismem a ADHD”, autorka článku Linda Cecavová má absolútne pravdu. Akurát zabudla byť vo svojom článku špecifická. A tým je, že iPad nie je problém. Problém je, že rodičia:
   a) nevenujú svojím ďeťom dosť svojho času,
   b) ďeťom sťahujú do iPadov hry a tým sa iPady začínajú stavať ich babysittermi
   c) zabúdajú, že iPad nemôže nahradiť ľudský kontakt, interakciu s ďeťmi alebo učiteľmi.

   Keď si lepšie prečítate náš článok Autizmus a iPad | Ako pomáha iPad od roku 2014 vzdelávať nášho syna na https://rieseniapreautizmus.sk/autizmus-ipad-vzdelavanie-nasho-syna/, tak prídete na to, že slovo “hry” spomíname iba 4x a to v súvislosti “ako dieťa zaujať a navyknúť na iPad”. Ale akonáhle ho už na neho naučíte, tak tieto hry postupne mažete a nahrádzate za vzdelávacie aplikácie pri ktorých sa dieťa samostatne a dobrovoľne zdokonaľuje v tom, v čom zaostáva. Teraz nás napadli dve veci na ktoré treba dať pozor. Jedna je, aby bol iPad kvôli žiareniu stále offline a druhá, aby dieťa nemalo iPad blízko pri očiach.

   Ak chcete, aby vaše dieťa maximálne benefitovalo z používania iPadu, tak sa stále potrebujete zamyslieť, čo mu do toho iPadu stiahnete a tiež, či budete nasledovať napr. zásady v odseku “Zásady práce s iPadom, ktoré pomohli nášmu synovi pri vzdelávaní” na https://rieseniapreautizmus.sk/autizmus-ipad-vzdelavanie-nasho-syna/.

   Takže iPad pre deti s PAS nie je zlý, dokonca z neho vedia vysoko profitovať, ako to dokazujú aj mnohé štúdie. Problémom je skôr jeho nesprávne využívanie rodičmi.

   V blízkej budúcnosti zverejníme takmer všetky vzdelávacie aplikácie, ktoré sme kedy synovi zakúpili. Bolo ich takmer 170 a tvoria asi 15 rozličných skupín. Takže sa bude na čo tešiť.

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore